Koncepcja pracy - PP50 GAMA

Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie
Przejdź do treści

Koncepcja pracy

Dokumenty
KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 50
„GAMA”  W SZCZECINIE  (2017-2022)
Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1270),
Statutu Przedszkola Publicznego Nr 50.

WSTĘP
Przedszkole,  w myśl proponowanych przemian edukacyjnych, powinno być placówką  otwartą. Nowa koncepcja pedagogiczna przedszkola odwołuje się do dzieł  takich autorów jak: S.Szuman, J.Piaget, A.Maslow, L.S.Wygotski. Oni to  zwracali uwagę na odmienność aktywności poznawczej dziecka i podkreślali  znaczenie własnej, spontanicznej aktywności dla jego rozwoju.
Nasze  przedszkole stara się sprostać jak najlepiej tym  wymaganiom, stawiając  sobie cele, oraz realizując je zgodnie ze wskazówkami zawartymi w nowej  podstawie programowej.  W placówce naszej  wspieramy dziecko, zgodnie z  jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi, pedagogizujemy  rodziców,  współpracując z nimi, współpracujemy  ze środowiskiem lokalnym,  stwarzamy   atmosferę  ciepła, troski, wsparcia, bezpieczeństwa,  akceptacji. Doskonalimy jakość pracy  przedszkola poprzez rozpoznawanie  potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.  Jako twórczy nauczyciele w codziennej pracy zmierzamy w kierunku metod  wyzwalających w dziecku poczucie podmiotowości. Odpowiedzialną za proces  edukacji jest triada uczestników: nauczyciel, dziecko, rodzic.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA
Dane ogólne i lokalizacja
Przedszkole Publiczne nr 50 „GAMA” usytuowane jest w rejonie Osiedla Arkońskie-Niemierzyn. Jest to duża placówka dwunastotooddziałowa, mieszcząca się w parterowym, wolnostojącym budynku przy ul. Franciszka Gila13,15.    
W placówce  znajdują się:
•     12 sal zabaw z własnymi łazienkami;
•     własna kuchnia, pomieszczenia administracyjne, sanitarne i gospodarcze.
•     duży ogród przedszkolny.;
 • sala gimnastyczna
Od  2002 roku  przedszkole posiada położoną w otoczeniu lasu dwuoddziałową  filię przy   ul. Junackiej 13 w dzielnicy Osów. W filii znajdują się :
- 4 sale zabaw, 2 łazienki,
-  szatnia,
-  własna kuchnia, pomieszczenia administracyjne, sanitarne  i gospodarcze.
-  duży ogród przedszkolny.
Budynki  obu placówek otoczone są dużymi ogrodami, które są terenem zabaw dla  dzieci, miejscem prowadzenia obserwacji przyrodniczych, prac  gospodarczych i wspólnych, rodzinnych lub środowiskowych  imprez.
Przedszkole  zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju  w  atmosferze akceptacji i  szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci  zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale odkrywają i rozwijają  swoje  zainteresowania oraz talenty, uczą się samodzielności w działaniu i  myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, zdobywają  doświadczenia pomagające w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie         w różnych  sytuacjach.
Środowisko stanowią mieszkańcy z  różnych dzielnic Szczecina, o różnym poziomie wykształcenia i  aspiracjach edukacyjnych oraz możliwościach finansowych.
Kadra
Kadrę  przedszkola stanowią dobrze wykształcone, twórcze, ambitne  nauczycielki, zaangażowane w pracę z dziećmi i dla dzieci. Kierunki  ukończonych studiów to: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,  pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,  psychopedagogika, zarządzanie oświatą, organizacja i zarządzanie,   informatyka, architektura wnętrz, fizyka, germanistyka. Nauczycielki   znają potrzeby, możliwości, oczekiwania  dzieci i ich środowiska  rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka,  umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem  lepszego stymulowania jego edukacji.  Nauczycielki w pracy wykorzystują  aktywne metody pracy.  Wszystkie nauczycielki stale pogłębiają swoją  wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, studiach  podyplomowych.
Placówka współpracuje ze  specjalistami  zapewniającymi  dzieciom fachową opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Przedszkolne programy projakościowe  „Ogrody Wyobraźni”
Program projakościowy ,,Razem z przyrodą” -  program edukacji ekologicznej;
Program projakościowy   ,,Enterek” – program edukacji matematyczno-informatycznej;
Program projakościowy „Malarz pomysłów”- program edukacji artystycznej;
Program projakościowy „Poznaj morski Szczecin” - program edukacji   regionalno-patriotycznej;
Program projakościowy „Kto Ty jesteś? Polak Mały!” – program edukacji patriotycznej.

Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez wdrożone procedury oceniania i nagradzania.
Misja przedszkola
           Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i  dydaktyczne. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego  indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do zabawy  i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie,  rozwija zdolności artystyczne oraz buduje;  poczucie przynależności  grupowej  i przedszkolnej, tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija  kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje  się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie  przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Pełni również funkcję  doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
• Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój każdego wychowanka
w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtuje w nim poczucie własnej wartości, uczy go tolerancji i patriotyzmu.
• Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe.
• Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie
z porażkami. Umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań.
• Przedszkole kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego.
• Rozwija kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtuje otwartość na wiedzę.
• Wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.
• Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą  działania wychowawcze wobec rodziców.
• Przedszkole wspiera  nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
• Poszerzamy grono partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola.
• Unowocześniamy i bogacimy bazę przedszkola niezbędną do realizacji wyznaczonych zadań
Wizja przedszkola

Cele ogólne:
● Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości, wartości i ważności.
● Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy.
● Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia
w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji
i wartości uniwersalnych
●  Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna wykorzystywana jest do  indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu  dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym  potencjałem i chęciami.
● Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
● Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię
w środowisku.
● Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.
● Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
● Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności.

Cele strategiczne:
A. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na poziomie górnej granicy ich możliwości:
• systematyczne badanie poziomu umiejętności dzieci
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
• wspomaganie dzieci z trudnościami (pomoc psychologiczno- pedagogiczna)
• wdrażanie dzieci do poszanowania i przestrzegania zasad

B. Promowanie zdrowego stylu życia - zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne:
• Wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania się
• Promowanie ekologicznego modelu życia, wyrabianie postaw proekologicznych
• Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową
• Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie
z emocjami
• Kształtowanie prawidłowych relacji społecznych

C. Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej przygotowanie dzieci do nauki w szkole:
• Realizacja przedszkolnych programów edukacyjnych i wspierających
•Włączenie do pracy edukacyjnej i terapeutycznej programów multimedialnych
• Wycieczki wg kalendarza roku
• Poszukiwanie nowych możliwości w zakresie korzystania z instytucji społeczno – kulturalnych
• Bogacenie wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych
w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego (techniki relaksacyjne, bajko terapia, skuteczne nagradzanie i karanie).

D. Wspieranie nauczycieli kreowaniu własnej osobowości zawodowej:
• Umiejętność diagnozowania rozwoju dziecka
• Rozpoznawanie potrzeb i zdolności
• Spieranie rodziców i zachęcanie ich do współpracy
• Aktualizacja wiedzy biomedycznej kadry przedszkola poprzez utrwalanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy

E. Rozbudzanie świadomości rodziców w zakresie:
• Pojęcie gotowości „przedszkolnej” dziecka
• Waga współpracy domu rodzinnego i przedszkola
• Podkreślania rangi wychowania przedszkolnego w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych

F. Unowocześnianie i bogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań:
• Bieżące remonty i modernizacja wnętrza
• Wymiana karniszy
• Bieżące zakupy zabawek i pomocy dydaktycznych

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

System konsekwencji i nagród
Dzieci  potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie  wolno. Opracowując wspólnie z nimi ,,Kontrakt grupowy” musimy zarówno  wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad,  jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania  są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego  człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują  do dalszych wysiłków.
Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady
• pochwała wobec grupy,
• pochwała indywidualna,
• pochwała przed rodzicami,
• atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,
• darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ( odznaka, order ),
• „Słoneczko” lub inny element umieszczony na tablicy motywacyjnej
• dostęp do atrakcyjnej zabawki,
Nagradzamy za:
• stosowanie ustalonych umów i zasad,
• wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
• wypełnienie podjętych obowiązków,
• bezinteresowną pomoc innym,
• stosowanie zasad ochrony przyrody,
• aktywny udział w pracach grupy.
Formy konsekwencji (karania) za niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad
• kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy- zadość uczynienie wyrządzonej krzywdzie, przeproszenie, naprawienie (w sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka ),
• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
• upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad ),
• rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),
• wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka,
• odsunięcie na krótki czas od zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania   ” krzesełko do przemyślenia”.
• poinformowanie rodziców o przewinieniu.
Konsekwencje (kary) stosujemy za:
• nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
• stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
• zachowania agresywne,
• niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
• celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i  zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowychi  edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:
-wybitnych uzdolnień,
-niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • zaburzeń psychicznych,
 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • odmienności kulturowej.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:
•  Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci  wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie  ich zainteresowań i uzdolnień,
• Działań pedagogicznych mających na  celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości  psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
•  poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
•  zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
• zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
•  zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,  socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,
• porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
• działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez  nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem . Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na  wniosek:
• rodziców,
• nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
• specjalisty,
• poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psycho- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

REALIZOWANE PROGRAMY WŁASNE NAUCZYCIELI
• Program projakościowy „Enterek” – program edukacji matematyczno-informatycznej;
• Program projakościowy „Kto Ty jesteś? Polak Mały!” – program edukacji patriotycznej;
• Program projakościowy „Malarz pomysłów”- program edukacji artystycznej;
• Program projakościowy „Poznaj morski Szczecin” - program edukacji   regionalno-patriotycznej
• Program projakościowy „Razem z Przyrodą”-  program edukacji ekologicznej;
• Program  własny   ”Z muzyką przez świat”-  program edukacji artystycznej;  
• Program  własny „Bezpieczny przedszkolak to ja”- program profilaktyczny;
• Program  własny „Każdy Przedszkolak wie, jak dbać o środowisko swe” program edukacji ekologicznej
• Program własny „W zaczarowanym świecie teatru”- program edukacji artystycznej
• Przedsięwzięcie  z zakresu edukacji matematyczno – przyrodniczej „Kolorowa matematyka”
• Przedsięwzięcie  z zakresu upowszechniania czytelnictwa  wśród dzieci i dorosłych  „Kraina książek ”
• Przedsięwzięcie  z zakresu budowania systemu wartości „Świat wartości przedszkolaka”
• Przedsięwzięcie z zakresu edukacji zdrowotnej – program własny „Kto o swoje zdrowie dba, ten wesołe życie ma!”.

Nauczyciele stosują w pracy z dziećmi nowatorskie  metody:

• „Dziecięca matematyka” wg  koncepcji E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, wprowadzająca dzieci w świat matematyki, w interesujący,  bliski im sposób;
•  Metoda Dobrego Startu wg  M.Bogdanowicz oparta na zasadzie  wielozmysłowego uczenia się poprzez pobudzanie rozwoju  psychomotorycznego, ( integracja wzrokowo- słuchowo- dotykowo- kinestetyczno- ruchowa;
• Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana-  ćwiczenia muzyczno ruchowe, zabawy, taniec,                                                                              metoda  Dennisona- wykorzystanie roli ciała w procesie myślenia i uczenia  się, wpływ odpowiednich ćwiczeń angażujących obie strony ciała,  uaktywniających obie półkule mózgu na sferę intelektu człowieka;
• Metoda „Pedagogiki zabawy” - zajęcia twórcze, ruchowe, muzyczne, integracyjne;
•   „metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne pozwalająca na  rozszerzenie świadomości samego siebie, na nabieranie zaufania do  otoczenia, na pogłębianie kontaktu z innymi ludźmi;
• „Muzykoterapia” – zabawy i ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne przy odpowiednio dobranej muzyce
• różnorodne techniki plastyczne w edukacji przedszkolnej.
• Metoda Integracji Sensorycznej dr A. Jean Aresa-  Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji  sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka,  zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.
• Bajkoterapia” -  wykorzystywanie metafor, bajek i opowiadań terapeutycznych  ułatwiających dzieciom zmaganie się z różnymi problemami uczenie  radzenia sobie z emocjami własnymi i innych ludzi w toku gier i zabaw  przeciwko agresji, na pokonywanie własnych słabości, rozpoznawanie i  rozumienie uczuć;
• Metoda malowania dziesięcioma palcami Finger – Painting- pomoc w pokonywaniu lęków, uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji.
• „Muzykoterapia” – zabawy i ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne przy odpowiednio dobranej muzyce;

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka  jest otwarta na współprace z uczelniami kształcącymi kadrę  pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci  pedagogiki ogólnej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.  Współpracujemy  z Uniwersytetem Szczecińskim w ramach projektu „Studia  dualne”. Patronat nad naszą placówką od dłuższego czasu obejmuje Wydział  Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach wieloletniej  współpracy zapewniamy studentom kierunków pedagogicznych naszego  Uniwersytetu odbywanie praktyk studenckich, w trakcie których nabywają  wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji przedszkolnej pod okiem  doświadczonej i wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Przedszkole  Publiczne Nr 50, jako jedno z sześciu szczecińskich placówek, zostało  zaproszone do współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim w ramach nowego  projektu pn. Projekt Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój, który  zakłada efektywne kształcenie studentów. Czas odbywania praktyk przynosi  korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile  widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie  na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w  środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice  w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie  wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o  pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.
Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
• Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
• Wszechstronny rozwój dziecka,
• Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
• Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
• Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
•  Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w  rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod  udzielania dziecku pomocy,
• Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
• Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
• Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
• Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
• Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
Formy współpracy z rodzicami obejmują:
• Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
• Zebrania grupowe,
• Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
• Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
•  Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji  podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac  dzieci,
• Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,
• Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,
• Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy,
•  Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,  takich jak: Festyny  Rodzinne, Dzień KEN, Pasowanie na Przedszkolaka,  Bal Jesienny, Obchody Święta Niepodległości, Dzień Pluszowego Misia,  Mikołajki, Jasełka, Wigilia, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca,  Pikniki  Rodzinne, kiermasze  z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy   itp.
• Konkursy, wycieczki, zajęcia edukacyjne
• Angażowanie  rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w  przeprowadzaniu  drobnych remontów i modernizacji, pielęgnowaniu ogrodu  przedszkolnego, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy  dydaktycznych.

WSPÓPŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:
• Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
• Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
• Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
• Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
• Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
• zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

Współpracujemy z :
• Urzędem Miasta Szczecin (udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),
•  Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejska  ( zajęcia edukacyjne  na  temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii  zimowych i wakacji),
• Szkołą Podstawową nr 68, 69
• Szkołą Muzyczną  OSM I stopnia
• Przedszkolem Publicznym Nr 5,23,27, 64,67,75,80
• Radą Osiedla Niemierzyn-Arkońkie oraz Osów
• Zamkiem Książąt Pomorskich,
• Teatrem Lalek „Pleciuga”
• ZUT-em
• Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
• Remondis Sp. z o.o.
• Towarzystwem „Nasz Dom” (udział w akcji ”Góra Grosza”),
• Biblioteką
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 3 w Szczecinie
• Muzeum Techniki i Komunikacji
• Muzeum Narodowym
• Operą Szczecińską
• Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
• Katedrą Szczecińską

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:
• Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
• Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
• Prowadzenie strony internetowej przedszkola
• Organizacja uroczystości między przedszkolnych
• Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
• Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
• Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWALUACJA KONCEPCJI

• Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję
• Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego ,
• Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian
•  Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów,  wprowadzenie koniecznych zmian  ocena stopnia zaangażowania osób  odpowiedzialnych
• Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena  efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach  następnych.
• Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY
W zakresie bazy:
• Remont drogi wjazdowej do przedszkola w Filii
• Sukcesywne doposażenie grup w nowe zabawki,
• Renowacja pomieszczeń piwnicznych w Filii
• Wyposażenie  ogrodu Filii w sprzęt zabawowo-rekreacyjny,
W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
• Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• Wdrażanie innowacji pedagogicznej,
• Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
• Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
• Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
•  Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w  swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje  szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki  informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor;
W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
•  Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu  promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem,
• Współpracowanie z nauczycielami innych placówek celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy,
•  Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania  pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie  realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
• Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,
• Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.


MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA


AKTYWNY
Gotowy do stawiania pytań, budowania hipotez, przewidywania oraz odkrywania. ODPORNY NA NIEPOWODZENIA
Wierzy w siebie i jest gotowy do pracy nad sobą.
ŚWIADOMY
Umiejętnie korzysta z podstawowych zasad zdrowego stylu życia.
PRACOWITY
Zaangażowany w pracę, którą podejmuje z przyjemnością, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami
MODEL
ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 50 „GAMA”
ODPOWIEDZIALNY
Odpowiedzialny za swoje uczenie się oraz współuczestniczący w projektowaniu, organizowaniu i ewaluowaniu swoich doświadczeń.
TWÓRCZY
Zdolny do kreatywnego działania.  KULTURALNY
Zdolny do nawiązywania pozytywnych kontaktów emocjonalnych.
RADOSNY
Posiadający poczucie humoru  PISZE, CZYTA, LICZY
Posiadający zdolność czytania, pisania i liczenia.
KREATYWNY
Umiejętnie wyrażający w różnych formach swoje idee, przekonania i wartości. KOMUNIKATYWNY
Umiejący relacjonować własne doświadczenia wyniesione z najbliższego środowiska i z kontaktów z innymi źródłami . PRAKTYCZNY
Gotowy do wykorzystywania posiadanej wiedzy oraz swych umiejętności w sytuacjach życia codziennego. LICZĄCY SIĘ Z INNYMI
Posiadający umiejętność pracy w różnych grupach oraz uczenia się od nauczyciela jak i rówi
eśników
Cele ogólneZadania
Formy realizacji
Efekty działań wychowawczych
Odpowiedzialni

Poznawanie przedszkola „łagodna adaptacja”
-   Realizacja
programu adaptacyjnego
-   Omówienie
zasad warunkujących bezpieczeństwo
na terenie przedszkolazasad warunkujących bezpieczeństwo
na terenie przedszkola
-   Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola
i przekazanie informacji
na temat funkcjonowania placówki
-   Wypełnienie przez rodziców ankiet na temat rozwoju  i zachowań
-   Udział dzieci w dniach adaptacyjnych w przedszkolu w czerwcu
-   Omówienie
Oglądanie sali
przedszkolnej, wyposażenia, wzajemne poznawanie się, gry, tańce            i zabawy, rozmowy
z rodzicami
-   Prelekcja na temat
„Jak przygotować dziecko do przedszkol
przedszkolnej, wyposażenia, wzajemne poznawanie się, gry, tańce             i zabawy, rozmowy
z rodzicami
-   Prelekcja na temat
„Jak przygotować dziecko do przedszkola .”
-Dziecko czuje się bezpiecznie
w przedszkolu
- Bez płaczu rozstaje się z rodzicami
- Zna sale i inne pomieszczenia w przedszkolu
-Dobrze czuje się w swojej grupie
-Pozbywa się lęku i nieufności wobec nowej sytuacji społecznej w jakiej się znalazło
Wychowawcy przyszłych
3 – latków, psycholog, dyrektor, pozostali pracownicy przedszkola
Współpraca z rodzicami,
przybliżanie zasad życia w rodzinie
-Organizacja
festynów  rodzinnych    w przedszkolu, poznawanie się poprzez zabawy i tańce integracyjne (pedagogika zabawy)
-   Organizacja
imprez
i uroczystości
-   Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
-   Uczenie dzieci przywiązania do rodziny,
okazywanie szacunku,
roli rodziców                               i dziadków w życiu
dziecka
-   Organizowanie zajęć otwartych w ramach pedagogizacji rodziców
-  Kontakty indywidualne                               i zbiorowe, prace użyteczne na rzecz przedszkola
-   Festyny rodzinne
-   Udział dzieci,
rodziców, rodzin
w uroczystościach przedszkolnych:
    *Pasowanie na  
      przedszkolaka                                                       
    *Pasowanie na ucznia
    *Andrzejki
    *Jasełka
*Spotkanie
      z Mikołajem
*Święto Babci
      i Dziadka
*Bal  karnawałowy
*Walentynki
*Święto Mamy i Taty
*Zakończenie edukacji
      w przedszkolu ,
    *Kiermasze świąteczne
-   Rozmowy, analiza utworów literackich , udział   w uroczystościach
przedszkolnych, przygotowywanie  
upominków    
-   Udział rodziców                 
   w zajęciach    
-Systematyczne informowanie rodziców
o postępach  dzieci, udział w zebraniach w zebraniach
ogólnych,
angażowanie się w prace na rzecz przedszkola np.:
pieczenie ciast,
przygotowywanie strojów,
ksero itp.
-Organizowanie spotkań
z  psychologiem                         
i pedagogiem
-   Rodzic angażuje się                 w życie przedszkola
-   Bierze czynny udział w                            przygotowywaniu
różnych akcji , uroczystości przedszkolnych
-   Nauczyciel                i rodzic współpracują
w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
-   Dziecko wymienia imiona   i nazwiska osób bliskich ,wie gdzie pracują                  i czym się zajmują
-   Rodzice wiedzą ,jakie kompetencje powinno posiadać dziecko po zakończeniu edukacji w przedszkolu
Dyrektor, nauczycielki
i rodzice.
Kształtowanie umiejętności życia w grupie zgodnie z zasadami   i normami życia społecznego.
Kształtowanie  u dzieci odporności emocjonalnej.
Budowanie systemu wartości
  Rozróżnianie
dobra i zła
-   Poznawanie                     i przestrzeganie norm zgodnego współżycia,
-   Uczenie rozwiązywania
konfliktów
i dochodzenie do kompromisów
-   Szanowanie
wytworów kolegów               
i cudzej własności
-   Umiejętne
i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań
-   Racjonalne radzenie sobie w nowych sytuacjach oraz łagodne znoszenie stresów i porażek
-   Poznawanie
praw i obowiązków dzieci
  Analiza
odpowiednio dobranych utworów literackich, sytuacji
z życia przedszkolnego
i rodzinnego, przedstawień teatralnych, utworów muzycznych
-   Zabawy
konstrukcyjne, zajęcia plastyczne
-   Pełnienie dyżurów
przez dzieci (ocena pełnionego dyżuru)
-   Organizowanie
zabaw uczących praw dzieci (korzystanie z utworów literackich, materiałów „Wokół praw dziecka”)
-   Ustalenie reguł
i zasad  postępowania-kontrakty grupowe,
-   Dziecko kontroluje własne zachowania
-   Przestrzega ustalonych zasad
-   Przewiduje skutki własnych zachowań
-   Umie poradzić sobie ze stresem
i porażką
-   Uważnie słucha dzieci                        
 i dorosłych
-   W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
-   Wie, że nie należy chwalić się bogactwem
-   Nie wyszydza
dzieci
wychowujących się w trudniejszych warunkach
-   Zna swoje prawa i obowiązki
-   Zgodnie współdziała i współpracuje w grupie
-Umie się przedstawić, wie komu można podać takie informacje
Nauczycielki grup i rodzice
Kształtowanie
zachowań kulturalno – grzecznościowych
Kształtowanie poczucia estetyki-
Wychowanie przez sztukę
-   Wyrabianie
nawyku mówienia
słów grzecznościowych
-   Przyswajanie
najprostszych zasad „savoir  vivre”
-   Utrwalanie
nawyków kulturalnego zachowania się
w miejscach użyteczności publicznej
-   Dbanie o własny
wizerunek
-   Codzienne sytuacje
z życia  przedszkolnego, symulacje, zabawy, gry                  i scenki dramowe
-   Wykorzystanie
literatury związanej
z danym zagadnieniem
-   Pobyt w innych
grupach, w innym przedszkolu, wycieczki tematyczne                                  i krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, inne pobyty w miejscach publicznych
-  Wyjazdy na koncerty
Instrumentalne Do Zamku Książąt Pomorskich
-   Dziecko używa słów grzecznościowych
-   Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
-   Ubiera się stosownie do okoliczności
-   Odnosi się z szacunkiem do osób starszych
-   Kulturalnie sygnalizuje swoje potrzeby
-   Dba o swój wygląd i estetykę
-   Wie jak należy zachować się podczas uroczystości
i w miejscach publicznych
-   Mówi ściszonym głosem
i  zwraca się bezpośrednio do rozmówcy
-   Potrafi kulturalnie
zachować się przy stole, prawidłowo trzyma sztućce
korzysta z serwetek
-   Odgrywa role w zabawach parateatralnych
-   W skupieniu słucha muzyki,              w tym poważnej
-   Przejawia w miarę  swoich
możliwości ,
zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki
-   Wypowiada się w różnych technikach plastycznych
-   Aktywnie uczestniczy w programach artystycznych
przed publicznością
Nauczycielki grup,      rodzice
Rozwijanie zainteresowań        i uzdolnień
-   Zorganizowanie
kącików zainteresowań
-   Stosowanie
własnych
i sprawdzonych metod pracy
z dzieckiem zdolnym, praca z komputerem, zróżnicowanie wymagań pod kątem stopnia trudności  
-  Promowanie dzieci zdolnych
-   Urządzenie kącika
literackiego, muzycznego, badawczego, ludowego, informatycznego, innych        – zgodnie                                       z zainteresowaniami dzieci
i z możliwościami przedszkola
-   Systematyczny
zakup programów edukacyjnych dla dzieci
-   Udział w konkursach np. plastycznych muzycznych, sportowyc
-   Dziecko rozwija swoje zainteresowania    i zdolności
-   Bierze udział   w konkursach
-   Nauczyciel
wspiera dziecko
własnymi działaniami                        i postawą
Dyrektor, nauczycielki
Opieka nad dziećmi
z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
-   Praca
wyrównawcza
z dziećmi wykazującymi trudności wychowawcze
i edukacyjne
-   Nawiązanie
współpracy
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem
i instruktorami zajęć dodatkowych
w przedszkolu
-   Nawiązanie
współpracy
z rodzicami w celu ujednolicania form pomocy dziecku
-   Systematyczna
obserwacja  nabytych umiejętności dzieci, wyselekcjonowanie dzieci z ewentualnymi trudnościami
-   Diagnostyczne
badania dzieci 6 – letnich , badanie poziomu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole
-   Współpraca z psychologiem,
pedagogiem,logopedą, instruktorem
gimnastyki korekcyjnej
-   Prowadzenie pracy wyrównawczej
-Prowadzenie zajęć
otwartych, pedagogizacja rodziców, indywidualne rozmowy, udostępnianie literatury fachowej,
-   Warsztaty i szkolenia prowadzone przez psychologa  i terapeutę
-   Dziecko wie,że może liczyć na wsparcie i pomoc nauczyciela
-   Chętnie uczestniczy w zajęciach wyrównawczych
Odpowiednio motywowane przez nauczyciela,
Jest świadome potrzeby uczestnictwa w dodatkowych zajęciach
-   Rodzic ma świadomość jakie problemy dotyczą jego dziecka,
współpracuje z nauczycielem
-   Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców o postępach   i problemach dziecka
Nauczycielki,
rodzice
Kształtowanie postaw patriotycznych – poczucia tożsamości narodowej i regionalnej,
przynależności do
Unii Europejskie
przynależności do
Unii Europejskiej
Wyrabianie
szacunku dla symboli    i tradycji narodowych
-   Poznawanie sylwetek sławnych Polaków
-   Poznawanie
twórców ludowych
-   Aktywny udział
Dzieci  w przygotowaniach
do świąt
-   Uświadomienie
dzieciom tożsamości      z przedszkolem

Słuchanie legend,
oglądanie filmów o tematyce narodowej, poznawanie symboli narodowych,
-   Zapoznanie z herbem i flagą Szczecina
-   Zorganizowanie kącika regionalnego; wyposażenie w pamiątki ludowe, widokówki, zdjęcia, foldery, książki
-   Organizowanie
wycieczek do miejsc historycznych, galerii, uczestnictwo w warsztatach muzealnych
-   Słuchanie nagrań
muzycznych (Chopin, Moniuszko i inni), bajek, udział w koncertach
instrumentalnych w Zamku Książąt Pomorskich
-   Wykonywanie
elementów dekoracyjnych, prostych potraw, np. pieczenie ciasteczek
-   Nauka hymnu państwowego,
naszego przedszkola
-   Czynny udział w konkursach organizowanych przez nasze i inne przedszkola i placówki oświatowe
Dziecko zna
nazwę swojej miejscowości, w której mieszka oraz najważniejsze instytucje i miejsca
-   Wie, jakiej jest narodowości,          że mieszka w Polsce a stolicą Polski jest Warszawa
-   Zna hymn Polski
-   Nazywa godło   i flagę państwową
-   Wie , że Polska należy do Unii Europejskiej
-   Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
Dyrektor, rodzice, nauczycielki
Wdrażanie dzieci do dbałości
o bezpieczeństwo własne oraz innych
Wprowadzenie
zasad pieszego ruchu drogowego
-   Współpraca
z policją – udział
w programie „Przedszkolak bezpieczny
na drodze”
-   Uczenie zasad
bezpiecznego
i kulturalnego zachowania się
w środkach komunikacji publicznej
i bezpiecznych zabaw
-  
-   Obserwacja pieszych i pojazdów
w czasie wycieczek  i spacerów  
-   Zorganizowanie spotkania z policjantami,                             
-   Wycieczki do straży pożarnej
-   Słuchanie utworów
literackich, wykorzystanie historyjek tematycznych, organizowanie zabaw      i scenek, oglądanie filmu „Bezpieczny w drodze do przedszkola
  Dziecko wie jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić
-   Wie jak bezpiecznie poruszać się po drogach i korzystać ze środków transportu
-   Zna zagrożenia
płynące ze świata ludzi , roślin, oraz zwierząt, unika ich
-   Wie , że nie może samodzielnie zażywać lekarstw
i stosować środków chemicznych
np. środków czystości
-   Wie gdzie można bawić się bezpiecznie
-   Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie wolny czas w przedszkolu i domu
-   Nie oddala się od grupy, wie że musi słuchać poleceń opiekunów
-   Potrafi otoczyć opieką młodszych
Kolegów
-   Nauczyciel urządza salę zgodnie z przepisami BHP
-   Egzekwuje przestrzeganie ustalonych zasad
-   Włącza treści  z zakresu bezpieczeństwa do planów pracy
Rodzice:
-   Uczą adresu zamieszkania
-   Uczą ostrożności w kontaktach      z nieznajomymi i przyrodą
-   Uczą zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy
-   Zapoznaję z konsekwencjami nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
-   Nie zostawia dziecka bez opieki
Dorosłych
-   Uczy zgłaszania swoich dolegliwości
I zauważonych zagrożeń
-   Wie jak bezpiecznie poruszać się po drogach i korzystać ze środków transportu
-   Zna zagrożeniapłynące ze świata ludzi , roślin, oraz zwierząt, unika ich
-   Wie , że nie może samodzielnie zażywać lekarstwi stosować środków chemicznych np. środków czystości
-   Wie gdzie można bawić się bezpiecznie
-   Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie wolny czas w przedszkolu i domu
-   Nie oddala się od grupy, wie że musi słuchać poleceń opiekunów
-   Potrafi otoczyć opieką młodszych
Kolegów
-   Nauczyciel urządza salę zgodnie z przepisami BHP
-   Egzekwuje przestrzeganie ustalonych zasad
-   Włącza treści z zakresu bezpieczeństwa do planów pracy
Rodzice:
-   Uczą adresu zamieszkania
-   Uczą ostrożności w kontaktach     z nieznajomymi  i przyrodą
-   Uczą zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy
-   Zapoznaję z konsekwencjami nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
-   Nie zostawia dziecka bez opieki
Dorosłych
-   Uczy zgłaszania swoich dolegliwości
I zauważonych zagrożeń
Nauczycielki
Dyrektor
Rodzice
Kształtowanie nawyków
higienicznych,
samoobsługowych
zdrowotnych            i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci
  Dbałość o prawidłową  postawę
ciała
-   Zaznajamianie
ze sposobami aktywnego wypoczynku po zajęciach
w przedszkolu
-   Troska o higienę
osobistą (dbanie o czystość osobistą, opanowanie  samodzielności
w ubieraniu się)
-   Troska o zdrowie

Prowadzenie zabaw
ruchowych, ćwiczeń porannych
i gimnastycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,                zabaw o wszechstronnej formie – ruch na powietrzu, spacery, wycieczki, zawody
i olimpiady sportowe
-   Rozmowy z dziećmi, przykład osobisty nauczyciela, analizowanie przykładów zaczerpniętych z literatury
-   Zapraszanie do przedszkola lekarza, np. stomatologa (ew. pomoc stomatologa), rodziców zatrudnionych
w służbie zdrowia – rozmowa na temat „Zdrowy styl życia”
-   Udział w wycieczkach – gabinet stomatologiczny, lekarski, ośrodek zdrowia, apteka
-   Dziecko dba o swoje zdrowie
-   Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia
-   Dostrzega związek pomiędzy chorobą   a leczeniem
-   Wie, że przyjmowanie lekarstw                            i zastrzyki są konieczne
-   Jest sprawne fizycznie (na miarę swoich możliwości jeśli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo)
-   Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach
i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
-   Ubiera się stosownie do pogody
-   Dba o czystość i higienę osobistą
-   Samodzielnie
ubiera się i rozbiera
-   Dba o swoje rzeczy osobiste
I nie naraża ich na zgubienie
-   Umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby
-   Samodzielnie korzysta z toalety
-   Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
Dyrektor, nauczycielki,
Kształtowanie nawyków proekologicznych
- Opieka nad
zwierzętami (zwłaszcza w okresie zimy), zbiórki jedzenia dla zwierząt,przestrzeganie zasad szanowania przyrody
-   Bezpośrednie
obcowanie z naturą, poznawanie środowiska poprzez działanie, odkrywanie, badanie
-   Hodowla roślin w salach, zakładanie zielonych kącików
-   Zbieranie pokarmu dla ptaków i dokarmianie ich zimą, zbudowanie karmników (dzieci starsze)
-Wycieczki do lasu, parku, ogrodu botanicznego
-   Współpraca z Akademią rolniczą w Szczecinie
-   Oglądanie filmów, przedstawień ekologicznych, słuchanie utworów literackich                         o tematyce przyrodniczej – uczestniczenie w obchodach „Święta Ziemi”
-   Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
-    Zbiórka suchej karmy dla zwierząt
ze schroniska
-   Systematyczne wzbogacanie kącików przyrodniczych w salach
  Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
-   Nie naraża się na niebezpieczeństwa wynikające z pogody np.: nie stoi pod drzewem w czasie burzy
-   Wie o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i telewizji
-   Wie jakie zagrożenia niesie człowiek dla środowiska naturalnego
-   Wie jak można pomóc zwierzętom i roślinom przetrwać zimę
-   Wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pory roku
-   Wie jakie warunki potrzebne są do rozwoju roślin i zwierząt
-   Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych
-   Wie jak dbać o przyrodę
-   Rozpoznaje wybrane bogactwa naturalne(piasek, kreda, węgiel,sól)


Nauczycielki
Wszelkie prawa zastrzeżone -PP50
Wróć do spisu treści