Przedszkole Publiczne Nr 50 GAMA

Idź do spisu treści

Menu główne

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 

UWAGA ZMIANA TERMINU

Uprzejmie informujemy, iż termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty.
Wnioski o przyjęcie będą mogli Państwo składać od dnia
4 marca 2021 r. do  24 marca 2021 r.
za pośrednictwem systemu Nabór.

 

SZANOWNI  RODZICE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole,
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym rodzice składają deklaracje  w terminie

Od dnia 22 lutego 2021r. do  dnia 26 lutego 2021r.

Bardzo proszę o zachowanie tych terminów.

W załączeniu (pod linkiem) do pobrania  
druk deklaracji  o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz klauzula RODO.

Wypełnione deklaracje  proszę  wrzucać do urny w przedsionku przedszkola.

Urszula Marcinkiewicz
Dyrektor PP50Pod linkiem znajduje się druk deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

https://drive.google.com/file/d/1kI_nSRvRJwLzYBhbtXofEtA_KAt3ZUzs/view?usp=sharing

 
  
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie nr 18/2020
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie

z dnia 31.08.2020r.

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19


Na podstawie:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucje opieki nad dziećmi do lat 3,
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. Karta Nauczyciela 6 i 7 (Dz.U.2019 r. poz. 2215),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz.1320) art. 207,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. 6 poz. 1166 ze zm.) - § 18,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2020 poz. 1385).
                                                     

zarządzam, co następuje:
§ 1


Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Procedury obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego Nr 50 oraz rodziców/opiekunów.


Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.


§ 2


Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 31.08.2020 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 31sierpnia 2020r.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA                                  
 W OKRESIE PANDEMII
COVID-19

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50 „GAMA”

Postanowienia ogólne


Procedury bezpieczeństwa określają działania na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego Nr 50 oraz rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.

Celem procedur jest:

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

b) umożliwienie rodzicom/opiekunom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
.Organizacja pracy przedszkola

Obowiązki dyrektora


1. Dyrektor ustala procedury obowiązujące w placówce w okresie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków.
2. Współpracuje z nadzorem pedagogicznym w celu zgodnego z wytycznymi MEN funkcjonowania przedszkola.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii korona wirusa i choroby COVID-19.
4. Organizuje i czuwa nad
procesem przyjmowania dzieci do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki.
5. Przekazuje rodzicom/opiekunom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem do niej dziecka.
6. Zapewnia
jedno pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
7. Wyposaża się pomieszczenie do izolacji w
zestaw ochronny: przyłbice, fartuchy ochronne z długim rękawem, maski, rękawiczki jednorazowe, obuwie, płyn do dezynfekcji.
8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy, obuwie ochronne itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
9.
Dopilnowuje, aby w holu głównym, przy wejściu, umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.
10. Dyrektor monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
11. W przypadku objęcia kwarantanną dyrektora, do wykonywania powyższych obowiązków wyznaczony zostaje zespół powołany zarządzeniem dyrektora.Obowiązki pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych


1.  Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji, przed rozpoczęciem pracy poddaje się pomiarowi temperatury ciała oraz składa oświadczenie o stanie zdrowia.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy pracownicy często myją ręce mydłem i odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonych w widocznym miejscu w placówce.
4. Pracownicy nie przemieszczają się bez uzasadnienia po placówce.
5.  Pracownicy pedagogiczni
nauczyciele pracują wg ustalonego dyrektora harmonogramu.
6.  Nauczyciele pełniący swoje obowiązki w placówce:
-  organizują działania opiekuńczo
wychowawczo - dydaktyczne dla dzieci
- wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie
-  instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk, wg Instrukcji dla dzieci umieszczonej w widocznych miejscach w placówce
-  przypominają zasady i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza
- przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu
- organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą
-  unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw
- sprawują opiekę, prowadzą zajęcia z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach


7. Pracownicy obsługi
pomoc nauczyciela, woźne:
-  
usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
- wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę
- wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet, szatni
- dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków
- pracownik obsługi czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID- 19
- woźna oddziałowa czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

8. Pracownicy kuchni oraz intendent:
-  przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczących funkcjonowania zbiorowego żywienia
wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy
- oprócz środków higieny osobistej i fartuchów oraz płynów niezbędnych do dezynfekcji stosują rękawiczki jednorazowe
-  utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców
- po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia wydawniczego
- intendent dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendent. Wydaje towar kucharce wystawiając go na szafce obok kuchni
- Intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przed drzwiami
- pracownicy kuchni nie mają kontaktu z dziećmi.
9. Konserwator:
- dokonuje systematycznej dezynfekcji ogrodu
- zamiata wokół przedszkola
- naprawia drobne usterki, zabawki
konserwator nie ma kontaktu z dziećmi.


Obowiązki rodziców/opiekunów


1. Rodzice/opiekunowie zapoznają się z Procedurami Przedszkola nr 50 opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego podczas trwania pandemii koronawirusa i choroby COVID 19.
2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają do przedszkola tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Osoba przyprowadzająca dziecko też musi być zdrowa.
3. Rodzice/opiekunowie nie posyłają dziecka do przedszkola, jeśli ktoś w domu przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.
4. Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka.
5. Rodzice/opiekunowie stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nie posyłania dziecka do placówki, jeśli dziecko chorowało.
6. Rodzice/opiekunowie wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
7. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
8.Rodzice/opiekunowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.
10.  Jeśli dziecko w trakcie pobytu w przedszkolu zacznie wykazywać oznaki choroby (kaszel, gorączka, katar, ból lub inne), to zostanie odizolowane, a rodzice/opiekunowie obowiązani są odebrać dziecko w ciągu 1 godziny po zawiadomieniu. W izolatce dziecko przebywa z pracownikiem obsługi.
11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia przyczyny nieobecności dziecka w przedszkolu.
12. Dziecko po południu opuszczające przedszkole nie przebywa z rodzicem na placu zabaw. Pobyt dziecka na podwórku odbywa się tylko w czasie zabaw grupy z nauczycielem.
13. Rodzic odbierający dziecko z placu zabaw jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia tego  miejsca.
14. Kontakt rodzica z placówką odbywa się za pośrednictwem telefonu kontaktowego 914542480 lub maila przedszkolnego pp50@miasto.szczecin.plOrganizacja opieki w przedszkolu


1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej  sali.
2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości  ci sami opiekunowie.
3. W grupie może przebywać do 25 dzieci.
4. Z sali, w której przebywa grupa, usuwane są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.)
są one dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
5.
Pracę w grupach należy tak zorganizować, by dzieci korzystały z indywidualnych przyborów, a jeśli nie jest to możliwe, należy po skorzystaniu je zdezynfekować.
6. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
7. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
8. Przedszkole w miarę możliwości tak organizuje pracę, by uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
9. Pracownicy przedszkola zachowują między sobą dystans społeczny.
10.  Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci do/z przedszkola, zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów.
12. Dziecko od rodzica/opiekuna odbierane jest przy głównych drzwiach wejściowych przez wyznaczonego pracownika. Odprowadza on dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się rozebrać, a następnie kieruje dziecko do odpowiedniej sali.
13. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą z dzieckiem do przedszkola. W uzasadnionych przypadkach (np. płacz dziecka) wejście rodzica/opiekuna jest możliwe, ale tylko do części wspólnej przedszkola
holu i szatni, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
14. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
15. W przypadku nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą, złym samopoczuciem, rodzice/opiekunowie mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, który ewentualnie wszczyna obowiązujące procedury.
16.  Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe, obowiązuje zasada 1 dziecko
1 rodzic/opiekun.
17. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, dziecko nie może być przyprowadzane do przedszkola.
18.  Pobyt osób trzecich w przedszkolu jest ograniczony do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
19. W przedszkolu zapewnione są sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
20. Przedszkole posiada termometry bezdotykowe.
21. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu
izolatce, pod opieką wyznaczonego pracownika. Rodzice są o tym fakcie powiadamiani bezzwłocznie.
22. Dzieci korzystają z ogrodu przedszkolnego
boiska, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Każda grupa ma wyznaczoną strefę, na której przebywa. Ruch grup w obrębie terenu przedszkola odbywa się według wyznaczonego grafiku.
23. Woźna oddziałowa dezynfekuje sprzęt sportowy, który był wykorzystywany przez grupę podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń placówki


1. Przed wejściem do budynku przedszkola zamieszczona jest informacja o obligatoryjnym użyciu płynu do dezynfekcji rąk.
2.
Wchodzące do przedszkola osoby dorosłe obowiązkowo dezynfekują ręce.
3.
Wyznaczony pracownik przedszkola kontroluje, czy wchodzące osoby dorosłe mają zakryte nos i usta, czy dezynfekują ręce - czy mają rękawiczki ochronne.
4.
Wszyscy pracownicy przedszkola regularnie myją ręce. Personel pilnuje, aby starannie i dokładnie robiły to dzieci, szczególnie po wejściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie z ogrodu, po skorzystaniu z toalety.
5.
Pracownicy przedszkola monitorują codziennie i na bieżąco notują wykonanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, wyłączników, zabawek.
6.
Pracownicy przedszkola przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, że dzieci nie są narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7.
Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem w kilku rodzajach, obuwie ochronne.
8.
W pomieszczeniach sanitarno higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji instrukcje.
9.
W przedszkolu zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.


Procedury żywienia dzieci  

1. Przedszkole spełnia warunki higieniczne odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
2. Dodatkowo, w przedszkolu wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, sal, kuchni, zmywalni naczyń, magazynów.
3. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk w kuchni i salach, na dezynfekcję opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
4. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest bezpieczne, odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, każda grupa dzieci zjada posiłki w odrębnej sali.
5. Przebywającym w przedszkolu dzieciom zapewnia się następujące posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.
6. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
7. Pracownicy kuchni dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki.
8. Pracownicy kuchni myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno -higienicznych.
9. Pracownicy kuchni myją ręce:
- przed rozpoczęciem pracy,

-
przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
-
po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
-  
po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
-
po skorzystaniu z toalety,
-  
po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
-
po jedzeniu i piciu
10. Pracownicy kuchni nie mają kontaktu z dostawcami żywności.
11.Produkty żywnościowe dostarczane są do placówki od sprawdzonych dostawców transportem samochodowym i wnoszone są do magazynów właściwych dla poszczególnych rodzajów żywności.
12.  Część żywności (przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) dostarczana jest bezpośrednio na szafkę obok drzwi kuchni.
13. Pracownicy kuchni dezynfekują opakowania żywności (np. pudełka), przed wniesieniem do kuchni, środkiem do tego przeznaczonym.
14.Po
zakończeniu dezynfekcji opakowań i wniesieniu żywności do kuchni, pracownicy kuchni zdejmują rękawiczki jednorazowe, wyrzucają je do szczelnie zamykanego kosza z workiem na śmieci i starannie myją ręce.
15. Sukcesywnie, podczas przygotowywania posiłków, pracownicy kuchni wyrzucają wszystkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty, do worka na śmieci i zamykają go szczelnie.  
16. Część żywności (owoce, warzywa) dostarczana jest do placówki bez opakowań, w skrzynkach, i wnoszona do magazynu, gdzie oczekuje na zużycie. Natychmiast po wniesieniu na teren kuchni, owoce i warzywa są myte i używane do posiłku.
17. Przygotowując posiłki pracownicy kuchni zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami.
18.
Posiłki rozdzielane są na poszczególne sale przez pracowników kuchni.
19. Posiłki rozdzielane są zgodnie z ilością dzieci w poszczególnych salach.
20. Posiłki odbierają z miejsca wydawniczego woźne oddziałowe.
21. Wszystkie posiłki opuszczają kuchnię w naczyniach pod przykryciem.
22. Po zakończonej pracy pracownicy kuchni dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.
23. Pracownicy kuchni myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były przygotowywane posiłki.
24. Przedmioty o dużych gabarytach (np. duże garnki) pracownicy kuchni myją w zlewozmywaku przeznaczonym do tego celu.

Procedura roznoszenia i podawania posiłków dzieciom


1.  Przedszkole spełnia warunki higieniczne odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
2. Dodatkowo, w przedszkolu wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników i pomieszczeń placówki.
3. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, dezynfekcji i mycia stolików i krzeseł w salach, mycia i wyparzania naczyń stołowych i sztućców.
4. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest bezpieczne, odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, każda grupa dzieci spożywa posiłki w odrębnej sali.
5. Przebywającym w przedszkolu dzieciom zapewnia się następujące posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.
6. Posiłki przynoszone do sal przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
7. Stoliki i krzesła w salach grupowych, przy których dzieci spożywają posiłki, są systematycznie przed posiłkami dezynfekowane i myte.
8. Posiłki, z miejsca  wydawniczego do poszczególnych sal roznoszą woźne oddziałowe
każda do swojej sali.
9. Posiłki do poszczególnych sal roznoszone są kolejno, z zachowaniem ustalonych odstępów czasowych.
10. Wszystkie posiłki roznoszone są w naczyniach pod przykryciem.
11. Woźne oddziałowe, które roznoszą i podają, posiłki, myją i dezynfekują ręce jak najczęściej, ale w szczególności:
- przed kontaktem z talerzami, sztućcami i innymi naczyniami niezbędnymi do transportu żywności,

-  
po zajmowaniu się odpadami,
-  
po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
-  
po skorzystaniu z toalety,
-  
po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
-
po jedzeniu i piciu
12.
Pracownicy roznoszący i podający posiłki myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
13. Przed rozpoczęciem roznoszenia posiłków pracownicy wyznaczeni do ich przenoszenia zakładają czyste rękawiczki jednorazowe, fartuchy, czepki.
14. Woźne oddziałowe, przed ustalonymi godzinami posiłków, dostarczają do sal puste naczynia: kubki, talerzyki, sztućce i inne. Naczynia te przenoszone są w miskach przykrytych ściereczkami.
15. Przed rozłożeniem naczyń woźne oddziałowe dezynfekują stoły i krzesła (blaty, siedziska) przeznaczonym do tego środkiem, każda w swojej sali.
16.  Posiłki rozdzielone są na poszczególne sale przez pracowników kuchni.
17.  Posiłki rozdzielane są zgodnie z ilością dzieci w poszczególnych salach.
18. Wszystkie potrawy przewożone są głównym holem do sal w naczyniach pod przykryciem.
19. Woźna oddziałowa rozkłada potrawy na talerze dzieci.
20. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa sprząta nakrycia i odnosi je do zmywalni naczyń, gdzie postępuje zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą mycia i wyparzania naczyń (wyparzanie w temperaturze 60 stopni).

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka


1. W przypadku pojawienia się jednego z objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić dziecko w odizolowanym pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

2.  
Dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola.
3.
O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka, który w przeciągu godziny pojawia się w przedszkolu.
4.
Bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Szczecinie i zastosować się do wydanych zaleceń.
5.
Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
6.
W przypadku kontaktu dziecka, bądź członka jego rodziny z osobą zakażoną, rodzic zobowiązany są bezzwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora, który po wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
wśród personelu przedszkola


1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę lub zakażenie, pracownicy nie przychodzą do pracy, zostają w domu i kontaktują się ze stacją sanitarno - epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym, gdy objawy zakażenia nasilają się.
2. W przedszkolu jest wyznaczone i przygotowane miejsce
izolatorium, do odizolowania pracownika w przypadku zdiagnozowania objawów choroby na terenie placówki. Pomieszczenie to wyposażone jest w maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, obuwie ochronne i fartuchy z długim rękawem różnego rodzaju oraz w płyn do dezynfekcji.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Zostaje on odizolowany.
4.Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci i należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno
Epidemiologiczną w Szczecinie.
5. Obszar, w którym poruszał się zarażony pracownik, jest dokładnie sprzątany oraz zdezynfekowany zgodnie z działającymi procedurami. Dokładnie dezynfekowane są wszystkie klamki, poręcze, uchwyty.
6. W przypadku, gdy doszłoby do podejrzenia zakażenia w placówce, zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie we wspólnych pomieszczeniach.
7. Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym, zobowiązane są bezzwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora, który po wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. Takie osoby stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
8. Dyrektor przedszkola i inni pracownicy śledzą na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra Zdrowia dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.


Procedura postępowania dla osób pracujących w kilku zakładach pracy

1. Pracownik ma obowiązek zgłoszenia wszystkich swoich miejsc zatrudniania.
2.
Pracownik musi stosować szczególne zasady dystansu.
3.
Pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola o zagrożeniu, jeśli wystąpiło w innym zakładzie pracy (np. o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem, przebywanie na kwarantannie)Postanowienia końcowe


1. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek zapoznać się z treścią i stosować „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem.  


2. Podczas organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolu/ uwzględniane są na bieżąco wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.„Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Publiczne nr 50 „Gama” będzie realizować
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”,
którego celem jest wsparcie rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka”.

 
 
 
 
 
 
 
 

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 50 znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pp50.pl w zakładce RODO.

 

Otwarcie nowej siedziby naszego Przedszkola

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego