Deklaracja dostępności - PP50 GAMA

Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie
MENU
Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Dokumenty

Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola Publicznego nr 50 w Szczecinie

Przedszkole Publiczne nr 50 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedszkola Publicznego nr 50 w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Test - European Intern Inclusionlnitiative,.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Walczak-Chałubińska.
 • E-mail: pp50@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 454 24 80

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 50
 • Adres: Franciszka Gila 13,15
  Szczecin
 • E-mail: pp50@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 454 24 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Na parkingu przedszkola znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

2. Budynek jest obiektem parterowym. Usytowanie przejść, kortarzy umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

3. Do budynku przedszkola prowadzi pięć wejść.

4. Istnieje możliwość wejścia z psem asytującym.

5. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłunacza języka migowego.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braiele'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone -PP50
Wróć do spisu treści