Aktualności - PP50 GAMA

Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie
Przejdź do treści

Aktualności

Filia
21 kwietnia w naszym przedszkolu będziemy obchodzić Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu będzie królował kolor zielony. Dzieci będą brały udział w zajęciach plastycznych oraz tanecznych. Podczas zajęć i zabaw dzieci dowiedzą się jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Jak co roku, w tym dniu można przynieść kwiatek do naszego ogródka, który posadzimy razem z dziećmi.
13 kwietnia w przedszkolu odbędzie sie koncert
Pro Musica
"TORREADOR I HISZPAŃSKIE RYTMY"
w roli głównej wystąpia kaskaniety, gitara klasyczna, gitara elektryczna.
28 kwietnia o godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie z paniami ze Straży Miejskiej. Temat spotakania
"ZAJĘCIA Z PSEM"
5 kwietnia zapraszamy na tradycyjne
Śniadanie Wielkanocne
Będą życzenia, jajeczko oraz niespodzianka od wielkanocnego zająca.
Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole  podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich  najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w  zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.
Organizacja opieki w placówce
 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna, w miarę możliwości, przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 • W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty,  których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć  wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.)  należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki  niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku dzieci, które do placówki  przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci ich nie  udostępniały innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni  zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a także w czasie  gdy dzieci nie przebywają w sali, oraz w razie potrzeby również w czasie  zajęć.
 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację  pracy, która ograniczy stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci  (np. różne godziny zabawy  na dworze).
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi  sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z dziećmi oraz  nauczycielami.
 • Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów  przyprowadzających/odbierających dzieci do/z przedszkola w odniesieniu do  pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia),pomóc dziecku rozebrać odzież wierzchnią, z zachowaniem odpowiedniego dystansu od  kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać  środków ostrożności (min. dezynfekcja rąk). Dziecko przekazuje się odpowiedniemu pracownikowi (woźna), która odprowadza dziecko do sali,
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce  rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie  placówki z zachowaniem środków ostrożności (min. dezynfekcja  rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/  opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do  niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu od osób  trzecich.
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów  infekcji lub choroby zakaźnej.
 • Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe  bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do  niezbędnego minimum, z zachowaniem środków ostrożności (m.in. dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum
  1 termometr na podmiot) - dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W  przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy,  konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała  dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia  niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli pracownik zaobserwuje u dziecka objawy mogące  wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura  powyżej 38°C, kaszel, duszności),należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w  celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 • Rekomenduje się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym  powietrzu, optymalnie na terenie przedszkola, ale z możliwością  skorzystania z terenów rekreacyjnych.
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem  danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których  dzieci będą miały dostęp.
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien  być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli  nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu  dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym  dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 • Rekomenduje się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły  to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po  powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze  szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów  komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i  powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń  producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne  jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia  dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były  narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do  dezynfekcji rąk - instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba, również w  języku ukraińskim).
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Gastronomia
 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić  korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna;  zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok  warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do  funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady  szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego  pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to  niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do  czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na  utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,  opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego  przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków,  czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem  detergentu,
  w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

Wszelkie prawa zastrzeżone -PP50
Wróć do spisu treści