OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole
Publiczne nr 50 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul.
Franciszka Gila 13, 15, 71-457 Szczecin, e-mail: pp50@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48
91 4542480.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo:
iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Publicznego
nr 50 w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania
obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do
placówki – przez okres jednego roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są
Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w
rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – po przyjęciu

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole
Publiczne nr 50 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul.
Franciszka Gila 13,15, 71-457 Szczecin, e-mail: pp50@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48
91 4542480.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda z którym można się skontaktować e-mailowo:
iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach
określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania
działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych
nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,
poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacja
procesu nauczania, prowadzenie dziennika, żywienie dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych,
realizacja zadań z zakresu BHP;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę;
d) Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu prowadzenia ewidencji dzieci na potrzeby procesów
nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem
danych to zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników, a także ochrony mienia placówki
oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w przedszkolu.
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty,
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie
uczęszczało do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie
przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez
placówkę.
7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest
wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do
podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę
względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak
zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację
głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Z
Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Franciszka Gila 13,15, 71-457
Szczecin, e-mail: pp50@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 4542480.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-
mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
pracownicze do Przedszkola Publicznego nr 50 w Szczecinie, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem
obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty
Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r., poz., 59)
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych
każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że
wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są
Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
w rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla pracowników

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Z
Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Franciszka Gila 13, 15, 71-457 Szczecin,
e-mail: pp50@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 4542480.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo:
iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia
ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego
rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia
rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń,
obliczania składek ZUS, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę,
której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony
socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i 2
Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
w przekazywanych formularzach zgody,
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat
od końca roku kalendarzowego w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po
dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt
6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania
danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Z
Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Franciszka Gila 13, 15, 71-457 Szczecin,
e-mail: pp50@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 4542480.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo:
iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji
umów.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i
realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji
umowy.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Z
Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Franciszka Gila 13, 15, 71-457 Szczecin,
e-mail: pp50@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 4542480.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo:
iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Przedszkolu Publicznym nr 50 w Szczecinie, w tym w celu
realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9
ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z
dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres

dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą
przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym
zakresie.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony
Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń
socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania
świadczenia z ZFŚS.

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Z
Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Franciszka Gila 13, 15, 71-457 Szczecin,
e-mail: pp50@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 4542480.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo:
iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. Celem przetwarzania jest
zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola.
4. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów
prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola takie jak: imię,
nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL.
5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez
rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe
będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym
zakresie.
7. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez rodziców/opiekunów
prawnych dziecka.