Przedszkole Publiczne Nr 50 GAMA

Idź do spisu treści

Menu główne

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Rodzice!


21 kwietnia 2020r.

godz.15.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 - 24 kwietnia 2020r.

potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.

27 kwietnia 2020r.

godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się
potwierdzanie woli przyjęcia
dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się
w następujący sposób:

1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,


3.  Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki  z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:
Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,

1. Punkt przyjmowania usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
2. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
3. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
4. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
5. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 50 znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pp50.pl w zakładce RODO.POTWIERDZENIE WOLI
PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Imiona i nazwiska rodziców/prawnego opiekuna

matka dziecka: ……………………….……………………………………………………………….

ojciec dziecka: …………………………………………………………………………….…………..

prawny opiekun:………………………………………….……………………………………………

potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………………………………………………………………..
(numer PESEL dziecka)

do:
Przedszkola Publicznego Nr ………. w Szczecinie

Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr …….. w Szczecinie *,

do którego zostało zakwalifikowane i oświadczam, że dziecko będzie uczęszczało do ww.     przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z:
1) usług przedszkola według poniższego grafiku:

a) w poniedziałek, w godzinach od godziny ……………………..do godziny ………………………
b) we wtorek, w godzinach od godziny …………..…………….. do godziny …………….…….….
c) w środę, w godzinach od godziny …………………………….do  godziny………………………
d) w czwartek, w godzinach od godziny …………………….…..do godziny ………………………
e) w piątek, w godzinach od godziny ……………………………do godziny  ………………..……

2) z dziennego wyżywienia:
    a) w poniedziałek w ilości ……………………  posiłków, tj. ……………………………………………………………………
    b) we wtorek w ilości ..……………………. posiłków, tj. …………………………………………………………………………
    c) w środę w ilości ………………………….  posiłków, tj. …………………………………........................................
    d) w czwartek ilości …………………….… posiłków, tj. ……………………………………………………………………………
    e) w piątek w ilości ………………………… posiłków, tj. ………………………………………………………………….........
Szczecin, ...............................                                              ...............................................................
  (data)                                                            podpis rodziców/prawnego opiekuna

* właściwe wypełnić

Plik do pobrania i wydrukowania pod linkiem:

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego