Przedszkole publiczne nr 50

Adres: Przedszkole Publiczne nr 50 "Gama"
ul. Franciszka Gila 13,15
71-457 Szczecin
tel.: 91 454 24 80
e- mail: pp50@miasto.szczecin.pl

Informacja:

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
 jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Placówką kieruje Dyrektor Urszula Marcinkiewicz.